REFERAT AF GENERAFORSAMLINGEN I GRÆSNINGSFORENINGEN HØJE MØN

DEN 7. APRIL 2018.

Pkt. 1. Valg af dirigent og referent.

Jan Blichert blev valgt til dirigent og Winnie Egalia til referent.

Der var 24 stemmeberettigede til stede og to studerende fra Københavns Universitet, som  undersøger arbejdet med kogræsserlaug.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning.

Lone fremlagde beretningen,(læs beretningen her). Vi har ca. 100 andelshavere samt nogle passive medlemmer.

Lone fremhævede det særdeles gode samarbejde med Naturstyrelsen og vores dejlige samarbejde med hyrden Karl, samt Karls datter Lizza, som er en stor hjælp, når vi har brug for det.

 

 

Hegnene i Jydelejet er færdige, og ny vandpost er opstillet.

Der er aftalt buskrydning i Høvblege i aug/sept. måned.

Som noget nyt blev der ved sidste års generalforsamling nedsat en hegnsgruppe, hvor Lisbeth Gath Jensen er kontaktperson og tilrettelægger arbejdet på hegnsdagene sammen med Karl. Der har været 3 vellykkede arbejdsdage, men gruppen efterlyser flere aktive, som har lyst til at deltage i hegnsarbejdet.

Ea og Karl fortalte derefter om status på dyr. Vi har 72 dyr, hvoraf de 25 er køer, 17 dyr går i Mandemarke.

Karl fortalte, at der har været problemer med et par fødsler, og mener, at det måske skyldes for unge mødre. Til dato er der født 5 kalve, vi forventer i alt ca. 21 kalve. Vi regner med at slagte ca. 10-12 dyr, og kødudlevering vil foregå den 3.11.18. Der kommer ny tyr i Jydelejet i juni måned.

NST har på vegne af staten købt to arealer syd for skoven, som ikke direkte har noget med os at gøre, og Klintholm Gods begynder at afgræsse nogle områder med Hereford kvæg.

Der var en del snak om hængningstiden på kødet, tiden skal helst være 3 uger, men vi kan nok sikkert kun opnå 17-18 dage.

En snak om, at dyrene bliver mindst stressede, hvis de aflives ved skydning på stedet, men det kan ikke lade sig gøre for os. Karl forklarede, at afhentning af dyrene hos os foregår meget roligt med en god chauffør,

Pkt. 3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

Regnskab og budget er udsendt.

Søren forklarede arbejdsgangen i vores regnskab, samt reglerne for tyrestøtte, kalven skal slagtes indenfor 30 mdr. efter fødslen for at udløse støtte. I år vil 6 tyre kunne godkendes til støtte.

Søren gennemgik regnskabet, som efterfølgende blev godkendt.

Pkt. 4. Godkendelse af budget.

Søren gennemgik budgettet.

Der vil blive indkøbt en ny buskrydder.

Budgettet blev godkendt.

Pkt. 5. Nyt fra hegnsgruppen.

Der har været 3 hegnsdage, og 3 arealer er ryddet.

Langs Hyldedagsfaldet, langs Langebjergvej og nordfolden mod Liselund.

Det har været nogle meget effektive dage.

Der vil blive afholdt 3 dage igen i år.

NST deltager ikke i dagene, de skal sætte hegnene op samt udbedre skader på hegnene, og vi står for selve rydningen og vedligeholdelse af og omkring hegnene.

Der var et forslag om at kontakte kommunen (vej og park) om mulig hjælp til hegnsdagene.

Vi skal undersøge, om vi kan låne buskryddere ved kommunen.

Pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Lone og Søren blev genvalgt, Helle ønskede ikke genvalg, og Børge blev valgt til bestyrelsen.

Jan Blichert  og Per Lundsager blev valgt til suppleanter.

Pkt. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Lisa blev genvalgt som revisor og Per Alban Hansen blev genvalgt til suppleant.

Pkt. 8. Eventuelt.

Der vil foregå 3 arrangementer i år:

Vilde blomsters dag, arrangeret af NST.

Sommerfugletur

og den årlige høslæt i Hordragerindhegningen.

Alle arrangementer vil blive annonceret.

En snak om et sommerarrangement til næste år ved Skt. Hans  med grll og fest, men der skal findes tovholdere?

Lisbeth Behring meldte sig, Lone Blichert og men der skal være flere, der vil deltage i arbejdet.

Det blev nævnt, at man får 1 kg kød a 60, kr. for hver deltagelse i arbejdet for GHM.


Referent dirigent

Winnie Egalia Lykkesteen Jan Blichert