REFERAT AF GENERALFORSAMLING I GRÆSNINGSFORENINGEN HØJE MØN

DEN 1.APRIL 2017.

 

Udsendt dagsorden:

 

   1. Valg af dirigent og referent

   2. Bestyrelsens beretning

   3. Godkendelse af det reviderede regnskab

   4. Godkendelse af budget

   5. Oprettelse af hegnsgruppe

   6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Ea og Winnie er på valg og modtager genvalg

   1. Valg af revisor og revisorsuppleant

   2. Eventuelt.

 

Lone bød velkommen. Der var 26 fremmødte heraf 21 stemmeberettigede.

 

 

Pkt. 1.

Jan Blichert blev enstemmigt valg til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Winnie Egalia blev valgt til referent.

 

Pkt. 2.

Lone redegjorde kort for bestyrelsens beretning, og fortalte, at beretningen efterfølgende vil være at læse på hjemmesiden i sin fulde længde.

Lone nævnte, at foreningen tæller 100 medlemmer med 108 andele. Græsningsaftalen er på plads for de næste 5 år. Samarbejdet mellem græsningsforeningen og Naturstyrelsen er godt og uden problemer. Karl vores hyrde er fra 1.1.17 på fuld tid.

Vi har nu 54 dyr, hvoraf de 22 går i Mandemarke. Hegnet langs Langebjergvej er slået helt ned.

Følgende aktiviter er på plads for i år:

Sommerfugletur den 20.5. - kl. 11-14 i Høvblege med guide Per Stadel.

De vilde blomsters dag den 18.6. kl. 13.30-16.30 i Jydelejet.

Fælles naturplejedag den 1.10. i Horndragerindelukke i Jydelejet kl. 10-15.

Opslag om aktiviterne bliver opsat på stander ved indgangen til Jydelejet.

Det blev nævnt, at Naturstyrelsen har planer om en naturkorridor gennem skovområdet fra Jydelejet mod Havrelukke med græsområder i skovområderne.

Bylauget i Mandemarke har ønsker om at ”låne” et par af vores dyr til afgræsning ved det tilstødende engområde.

Naturstyrelsen vil foretage en større buskrydning i bakkerne til efteråret. Dyrene vil så blive flyttet til Jydelejet.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

Pkt. 3.

Søren gennemgik regnskabet, som er udsendt til alle pr. mail.

Det reducerede beløb i tilskud fra Naturstyrelsen skyldes, at græsningsforeningen er medbetaler af nyt hegn i Jydelejet.

Søren forklarede, at vi har oprettet en konto (bufferkonto) til udforudsete udgifter på kr. 200.000,- , der var forslag om at benævne den nye konto konsolideringskonto, måske vil det være nemmere at forstå for Naturstyrelsen, hvad hensigten med kontoen er.

Rene, som ejer laden, som vi benytter i forbindelse med studning og andet, har lejet den ene halvdel ud til en anden dyreholder, hvorfor det måske på længere sigt vil blive aktuelt for os at overveje  opførelse af en anden lade.

 

Der var spørgsmål til årets underskud, Søren forklarede, at det endnu ikke er et problem, men det skal jo helst ændres til et overskud fremover.

Regnskabet blev godkendt – 1 stemte imod.

 

Pkt. 4.

Søren gennemgik det omdelte budget.

Foreningen vil slagte færre dyr i år, hvorfor der måske kun bliver kød til andelshavere.

Beløbet ved anskaffelser blev ændret til kr. 15.000,-

Budget blev godkendt.

 

Pkt. 5.

Der var tre medlemmer, der meldte sig til at stå for en hegnsgruppe.

Gruppen sørger selv for indkaldelse til hegnsdag samt selve arrangementet.

 

Pkt. 6.

Ea og undertegnede blev genvalgt.

Som suppleanter blev Jan og Mette genvalgt, og yderligere blev Børge Pedersen valgt som suppleant.

 

Pkt. 7.

Lise blev genvalgt som revisor, og Per Allan genvalgt som revisorsuppleant.

 

Lone takkede for god ro og orden, og derefter var der spisning.

 

Pkt. 8.

Punktet eventuelt blev afholdt udenfor efter spisning.

Det blev debatteret, om der var stemning for fremstilling af økologiske pølser, hvilket det ikke var.

Karl og Ea fortalte om arbejdet med kvæget, og Karl fortalte, at lige nu var der 5 kalve, og at der foreløbig ikke havde været sygdom eller dødsfald.

 

Referent Dirigent

Winnie Egalia Jan Blichert