Referat af generalforsamling i Græsningsforeningen Høje Møn den 15.4.2016.

Udsendt dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning inkl. Slides
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent
  5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer - Se vedlagte forslag nedenfor i mailen!
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (Ebbe og Søren er på valg. Søren modtager genvalg).
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Ebbe bød velkommen. Der var 36 fremmødte.

Pkt. 1.

Jan Blichert blev enstemmigt valgt som dirigent, og konstaterede, at genralforsamlingen var lovligt indkaldt. Winnie Egalia blev valgt til referent.

Pkt. 2.

Bestyrelsens beretning blev omdelt og Ebbe gennemgik beretningen - se beretning her https://goo.gl/IddWDM.

Ea gennemgik status for dyr og hegn. Hun forklarede, at bestyrelsen havde været på hegnsinspektion samme dag i Jydelejet sammen med Naturstyrelsen. Der blev lagt en plan for hegnsforbedring i Jydelejet. Hegnene i Mandemarke er blevet repareret og er nu i orden.

Ebbe forklarede, at græsningsaftalen med Naturstyrelsen skal fornyes, og at han er formand for forhandlingsudvalget fra græsningsforeningen. Han forklarede også, at Naturstyrelsen på længere sigt pusler med planer om en mininaturpark/orkideparadis.

Lone fortalte, at bestyrelsen påtænker en stand på tirsdagsmarkederne med forskelligt reklamemateriale for græsningsforeningen. Standen er gratis, og Winnie Egalia og Lone vil stå i standen på det første tirsdagsmarked den 28.6., der blev rundsendt en liste med datoer på markederne, hvor medlemmerne kunne krydse sig ind de dage, de ville være behjælpelige i standen, der var desværre ingen, der meldte sig. Lone oplyste, at man efterfølgende kunne ringe til hende, hvis man ønskede at hjælpe i standen.

Bente, som er medbestyrer af foreningens hjemmeside forklarede, at foreningen nu er kommet på FB som gruppe, og foreløbig er det kun bestyrelsen der kan skrive og sætte billeder ind på siden.

Aktiviteter og datoer for arrangementer vil fremgå af FBsiden, men stadig også stå på hjemmesiden. Ligeledes vil referater kunne læses på hjemmesiden. Det blev opfordret til at følge foreningens FBsiden - find siden her https://www.facebook.com/graesningsforeningen/

 

Det blev nævnt, at årets kødudlevering er den 5.11.

Der blev forespurgt, hvad man gjorde ved døde dyr, Ea forklarede at firmaet Dana afhenter de døde dyr, og en opfordring til medlemmerne om at melde til Ea ved eventuelle fund af ørermærker eller skeletter.

Pkt. 3.

Søren gennemgik regnskabet, som er udsendt, vi er nu 70 medlemmer. Der er slagtet 17 dyr i 2015.

10 åres jubilæet blev billigere end budgetteret.

Et spørgsmål angående græsningsaftalens længde, aftalen løber 5 år af gangen, og skal fornyes i 2016.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 4.

Søren gennemgik budgettet, som er udsendt. Han meddelte, at medlemskontingentet forbliver uforandret.

Et par poster på budgettet vil blive lidt større end beregnet.

Dyrlægeudgiften vil stige delvis på grund af  problemer ved fødsler, og hegnsforbedringen vil også blive dyrere end budgetteret.

Ebbe oplyste, at ved deltagelse i hegnspleje eller lignende aktiviteter vil man blive godskrevet 1 kg kød ved kødkøb pr. frivillighjælp.

Budgetttet blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5.

Bestyrelse har stillet forslag angående medlemsbetaling, således at et familiemedlemskab vil koste kr. 300,-. Forslaget kræver en vedtægsændring. Ebbe forklarede, at det har ikke den store økonomiske konsekvens. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 6.

Der var ingen forslag fra salen til bestyrelsesposten, bestyrelsen foreslog Helle, som nu er suppleant, og Helle blev valgt. Jan Blichert og Mette Henriksen blev valgt som suppleanter.

Pkt. 7.

Lise blev genvalgt som revisor, og Per Allan Hansen blev valgt som revisorsuppleant.

Pkt. 8.

Søren takkede Ebbe for hans store arbejde for foreningen, Ebbe blev valgt på skæbnegeneralforsamlingen, hvor den dengang siddende formand ønskede at nedlægge foreningen.

Ebbe, Uffe/Bente og Jan fik overrakt et par flasker.

En snak om hængningstiden på kødet, som i græsningsforeningen er ca. 16 dage, undersøgelser viser, at det bedste er en hængning på 3 uger, og at dyrene skydes i stedet for at blive drevet sammen og kørt til slagtning, Ea forklarede, at det er umuligt os os.

Winnie fortalte, at på den store nye planche ved indgangen til Jydelejet opsat af Naturstyrelsen, vil græsningsforeningen få en A4 plads til opslag angående årets offentlige aktiviteter.

Alle foreningens arrangementer kan læses på hjemmesiden og FBsiden.

Ebbe takkede Niels Carl for sit store arbejde i de forløbne år, og meddelte, at han stopper som hyrde den 31.12.16.

Ebbe takkede for en god generalforsamling.

Referent Dirigent

Winnie Egalia Jan Blichert