Kære medlemmer,
Hermed indkaldelse til generalforsamling i Græsningsforeningen Høje Møn, d. 15. april kl. 19.00 Lendemark gamle skole (Rødkildevej 9, 4780 Stege).

Generalforsamling afholdes hvert år senest i maj måned og er foreningens øverste myndighed. Indkaldelse til generalforsamling ske skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning inkl. Slides
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent
  5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer - Se vedlagte forslag nedenfor i mailen!
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (Ebbe og Søren er på valg. Søren modtager genvalg).
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt
Derefter er der spisning (kød fra egne Galloway dyr).

Bestyrelsen v/ formand Ebbe Møller Olesen

Vedr. punkt 5 på dagsordnen:
Forslag fra bestyrelsen til behandling:
Pgf. 3 Medlemsoptagelse
1. Som aktive medlemmer med andelsindskud kan optages alle myndige personer samt inst. o.l., der tilslutter sig foreningens formål. Der kan også optages familier som medlemmer, således at man fra samme husstand kun betaler for et medlemsskab, men tilsvarende kun har en stemme v. generalforsamling.
Der foreslås et kontingent på 300kr/år for familiemedlemskab.