Hermed forvarsles til indkaldelse af generalforsamling i Græsningsforeningen Høje Møn

Generalforsamling afholdes hvert år senest i maj måned og er foreningens øverste myndighed. Indkaldelse til generalforsamling ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. Da indkaldelsen skal indeholde indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal disse være bestyrelsen i hænde i god tid og senest 3 uger før generalforsamlingen, så de kan udsendes sammen med indkaldelsen.


Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent
  5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt


Bestyrelsen v/ formand Ebbe Møller Olesen