Græsningsforeningen Høje Møn afholdt den ordinære Generalforsamling den 4. april 2014.

Dagsorden for generalforsamlingen:
• Valg af dirigent og referent
• Bestyrelsens beretning
• Godkendelse af det reviderede regnskab
• Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent
• Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
• Valg af revisor og revisorsuppleant
• Eventuelt
Læs formandens beretning og referat fra mødet her
Formandens beretning:
BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2013-14 for GRÆSNINGSFORENINGEN HØJE MØN
Endnu en sæson er færdig, og bestyrelsen vil derfor gerne kvittere for samarbejdet og det gode forløb med
en årsberetning om aktiviteter i det forløbne år og planer for 2014.
I år har vi forsøgt at have et tema, der handlede om at vi skulle ”tilbage til basis”, - altså koncentrere os lidt
mere om det vi er sat i verden for, nemlig vore medlemmer, naturpleje, kød og dyrevelfærd. Næste år vil vi
vi holde jubilæum og samarbejde lidt mere med vore venner, de lokale foreninger her på Møn.
Dyr
På bestyrelsesmødet var der enighed om, at slagtetidspunktet og udsendelsestidspunktet til vore
andelshavere er OK. Forudsætningen for det tidlige slagtetidspunkt var, at sommeren var god og givet
rigelig med føde, i 2014 lægger vi op til, at der slagtes lidt senere.
Forløbet af udleveringen af kød fungerede godt, medlemmerne kom i jævn strøm hele formiddagen, og
efterfølgende har alle betalt elektronisk. Flot.
Vi kan konstatere at antallet af dyr i øjeblikket passer til græsningstrykket. Vi har 25 moderdyr og har i år
fået 16 kalve. Vores tyr skal retur til Niels Erik, og vi overvejer, om en af vores egne tyrekalve kan bruges i
stedet.
Slagtning og kødsalg viste et godt resultat. Vi har i år slagtet 12 dyr, hvilket er et dyr mere end i 2012. Men
vi har fået et par klager om kødets kvalitet. Det vil vi gerne have jeres meldinger på nu og her!
På grund af lidt mere fedt på dyrene end beregnet, blev farsmængden mindre end forventet, i stedet blev
der flere pølser. Pølseforarbejdningen kostede ca. 4000,- kr. En lille snak om udskæringsstørrelser, måske
med mulighed for udskæringer som 1/4, og eventuelt mere fars, er som lover et punkt på den kommende
debat her på generalforsamlingen.
Dyrevelfærd
Dyrene har det godt, vi har ikke haft nogen døde dyr i år, og det indkøbte kalveskjul reddede de sidst fødte
kalve. Vi har en del tyrekalve som er studet i løbet af vinteren og efterfølgende flyttet til Mandemarke. Vi
har p.t. 58 voksne dyr og 18 kalve, 35 i Jydelejet og 23 i Mandemarke bakker. (Og mange nye kalve på vej).
Det blev aftalt, at vi alle i bestyrelsen læser græsningsaftalen igennem til næste møde for bl.a. at
tage stilling til initiativer omkring: Folde, spørgsmålet om vi må blande med anden race, tilpasning af
græsningstryk, osv.? Foreningen har valgt ikke at byde på plejen på det stykke jord ved siden af vores i
bakkerne? Det vil betyde for meget merarbejde.
Kreaturvognen skal have ordnet noget smedearbejde på lågerne, så Niels Carl har kontaktet en smed. Og
så blev det jo heldigvis en mild vinteren. Vi skal måske have indkøbt en ny pumpe/kompressor for at kunne
skaffe vand til dyrene om vinteren.
Hegnene er OK der efter hegnsdagen i 2013 på trods af et lidt sparsomt fremmøde, og naturstyrelsens
arbejde i bakkerne, så der planlægger vi ikke den store indsats i 2014.
Medlemsaktiviteter i 2013
Det har været nogle vellykkede ture, men med færre deltagere, - antallet sidste år var også i overkanten.
11/5 Hegnsdag med deltagelse af 2 fra Naturstyrelsen (NST). Samarbejdet med NST fungerer fint. De vil
bruge et beløb til hegn/pæle i bakkerne og har høstet græsfrø i bakkerne til såning andre steder. Der er
blevet ryddet områder maskinelt i bakkerne.
2/6 Medlemstur til Høvblege og Mandemarke Bakker med frokost af tilberedt kød fra vore dyr m.m. Uffe (½
delen af vores hjemmesidepar) var arrangør sammen med HC Gravesen og en fra Vordingborg Kommune.
16/6 De vilde blomsters dag til Klinteskoven om Grimsdalens botaniske hemmeligheder med HC Gravesen,
Dansk botanisk Forening og Naturstyrelsen. Mange spændende egnshistorier og anderledes orkideer.
29/6 Regnvejrstur til blomsterne i Jydelejet med Lis Ravnsted-Larsen der fortalte om historiske og botaniske
overdrev, forskellige former for naturpleje og brugen af roundup for at intensivere overgang til overdrev.
5/9 Høsletsdag i Horndragerindhegning, samarbejde med Naturstyrelse, Vordingborg kommune og DN.
Overordnet plan for 2014.
Følgende arrangementer er planlagt:
a. Generalforsamling med indlæg om Møns klint og geologi v. Geolog og naturvejleder Alex
Sonnenborg, om, hvorfor den ligger, hvor den gør, og en del om Jydelejet og Høvblege som
kalkoverdrev. I årets løb er der selvfølgelig mulighed for at deltage i GeoCenterets ture derud.
b. Leif Schack-Nielsens tur til Jydelejet: Hvordan kender man fuglene og deres stemmer, samt om
hvordan foreningen blev løbet i gang og om de første år. Datoen er til den 18. maj.
c. De vilde blomsters dag bliver den 15.6.2014 med H.C. Gravesen, Dansk botanisk Forening, DN og
Vordingborg kommune ved Hundevængsgården nær fyret. Arealet blev fredet i oktober.
d. Vores venlige nabo og ejer af laden på Langebjergvej, René Bruun, har sagt ja til at fortælle
om, hvordan han bidrager til at holde ældgammel viden om falkejagt i live og give en særlig
opvisning af falkenes fantastiske flyve- og jagtevner. Samtidig vil han fortælle om natur og
vildtpleje på Langebjerg. Vi mødes på Grevensbjerg på Langebjergvej. Forhåbentlig bliver vejret
sådan, at I kan medbringe en kurv med kaffe, øl eller vand og vi kan få et par hyggelige timer
på toppen af Grevensbjerg. Indgang fra Langebjergvej over for indgangen til Krageskoven.
Arrangementet er gratis for Græsningsforeningens medlemmer.
e. ”Orchidetur på hesteryg” er en mulighed for interesserede i maj-juli, hvor otte slags orchideer
blomstrer. Det kræver dog en vis ridefærdighed for at være med på sådan en tur, men
Interesserede kan henvende sig til Møn Islændercenter tlf. 5581 2810. Interesserede kan også
kontakte Ea for oplysninger om ridemuligheder i området.
f. Høsletsdag 14. september med le i Horndragerindhegning. Samarbejde med de sædvanlige.
g. Kødafhentning forsøges at blive den 25/10 hos slagteren i Stensved.
h. Der er en eventuel studietur for bestyrelsen og interesserede medlemmer til Gallowayfolket på
Dybsø for en mindre gruppe på max 20 personer. Mere om mulighederne i det nye år.
Forslag til jubilæumsåret 2015 modtages særligt gerne og I må meget være med til at arrangere eller møde
særlig talstærkt op til arrangementerne i 2015. Skal vi spidde en kalv og helstege den i Jydelejet? Skal vi
foreslå Møns Klint som Unescos naturarv? Skal vi gøre noget særligt sammen med naboerne?
Se på www.graesningsforeningen.dk jubilæumsdatoen er 24/10 – og husk at man får stadig 1 kg fars for at
hjælpe til ved hegnsdage, studning, indfangning af dyr, høsletsdag og andre praktiske arrangementer, hvor
man giver en hånd med. Bestyrelsen bliver jo ikke yngre…!
_________________________________________
Referat fra generalforsamlingen:
REFERAT AF GENERALFORSAMLING I GRÆSNINGSFORENINGEN HØJE MØN
DEN 4.APRIL 2014
Udsendt dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsen beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt.
Formanden bød velkommen og orienterede om aftenens forløb, nævnte bl.a. at geolog Alex
Sonnenborg ville fortælle om klinten og dens forekomst.
Pkt. 1.
Jesper Gersholm blev valgt til dirigent uden modkandidat
Winnie Egalia blev valgt til referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Pkt. 2.
Den skriftlige beretning var uddelt til deltagerne og i sin mundtlige beretning valgte formanden, at
orienterer om bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder. Han meddelte, at Leif ikke genopstiller.
Søren holder som kasserer bl.a. snor i alle regninger både eksterne og udlæg fra
bestyrelsesmedlemmer.
Ea har sammen med hyrden Niels Carl og Karl, som ved mærkning, studning og andet er en stor
hjælp, ansvaret for alt omkring kvæget.
Undertegnede er sekretær, sørger for referater af møder, folder og hjælper indimellem med omkring
kvæget.
Leif har haft ansvaret sammen med hyrden for hegn og har altid sørget for mad til arrangementer.
Ebbe har det overordnede ansvar bl.a. for arrangementer sammen med Naturstyrelsen, kontakten til
relevante personer i forbindelse med love og regler og græsningsaftalen, som vi nu skal gennemgå i
forbindelse med fornyelse med udgangen 2015.
Helle og Mette, som er suppleanter, deltager i alle møder og træder til, når det behøves ved
arrangementer.
Formanden oplyste, at foreningen har jubilæum til næste år og efterlyste gode ideer til afholdelse af
jubilæet samt efterspurgte medlemmer, der ville deltage i tilrettelæggelse af jubilæet.
Han gav en stor ros og tak til Bente og Uffe, som ordner alt om hjemmesiden.
Årets kommende arrangementer står på hjemmesiden.
Formanden gav derefter ordet til Ea. I den udleverede skriftlige beretning indgår beretning om
kvæget, dyrevelfærd, slagtning og årets gang omkring kvæget.
Ea fortalte, at hun står for kontakten til dyrlæger og andre institutioner angående kvæget. Hun
fortalte, at der nu er 18 kalve og 25 moderdyr. Der er 35 dyr i Jydelejet og 23 i bakkerne.
Alle foldene er åbne lige nu, og de første kalve kommer i maj.
Hun fortalte, at inddrivningen af kvæg til slagtning har været lidt sværere i 2013, da der har været
rigeligt med græs på grund af den milde vinter. Der vil være mulighed i år for at slagte et større
antal, hvis der er mulighed for at afsætte kødet, der kan også blive mulighed for at købe 1/4 andel i
stedet for 1/8.
Ea spurgte til kødkvaliteten, som blev rost, enkelte mente, at kødet havde været lidt sejt i år.
Lodtrækningen om kødstykker vil foregå således, at det ikke er de samme, der vinder.
Udskæringerne til lodtrækningen vil være i mindre stykker, derved vil der muligvis blive mulighed
for at købe de gode stykker, der måtte være i overskud.
En debat omkring, hvorfor der kan fremkomme sejt kød. Niels Carl fortalte, at dyrene bliver
stressede ved drivning op i kreaturvognen, dette kan undgås ved skydning af dyrene på stedet, men
er væsentligt mere bekosteligt. Kødet kan også vacuumpakkes, kan derved opbevares længere, vil
fremme mørheden, men er også mere bekosteligt.
Søren foreslog, at vi indhenter råd omkring opbevaringsmuligheder fra eksperter.
Det blev oplyst, at det er 2-årige dyr, der slagtes til udskæringer, ældre dyr slagtes til fars og pølser.
Der var lidt kritik af, at de udskårne stykker er meget små, og flere var interesseret i at aftage mere
kød. Afhentningsdag for kød bliver den 25.10.2014
Ebbe oplyste, at vi er blevet tilbudt mere græsningsareal, vi har takket nej.
Græsningstrykket passer, men ved tørke, kan vi få et problem, men det har vi hidtil ikke haft.
Der vil komme geder igen i år i Jydelejet
På spørgsmål om kvæget har haft indflydelse på orchidevæksten, var svaret, at antallet af orchideer
er vokset de seneste år.
Det blev nævnt, at Naturstyrelsen har ved sin slåning på Høvblege udryddet sjældne planter.
Foreningen vil tage en snak med Naturstyrelsen.
Foreningens jubilæum vil blive afholdt om sommeren, Leif Michelsen meldte sig til en
arbejdsgruppe omkring dette.
Pkt. 3.
Regnskab og budget er fremsendt.
Kontingentet forbliver det samme.
Søren gennemgik regnskabet. Det har vist sig, at der var et efterslæb på tilskuddet fra
Naturstyrelsen, dette er nu udlignet.
Der var spørgsmål til værdiansættelsen af dyr, reglerne for dette vil blive undersøgt hos skat.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 4.
Kassereren forklarede reglerne for kørselstilskuddet – til møder og til arrangementer, hvor man er
ansvarlig. Beløbet er kr. 2,00 pr. km.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 5.
Der var ingen indkomne forslag.
Pkt. 6.
Leif genopstiller ikke, Ebbe genopstiller
Ebbe blev valgt uden modkandidat
Bestyrelsen foreslog Jesper Gersholm til bestyrelsen og han blev valgt uden modkandidat.
Helle Skøtt og Mette Henriksen blev genvalgt til suppleantposterne uden modkandidater.
Pkt. 7.
Lisa Leth blev genvalgt som revisor uden modkandidat, og Jan Blichert-Hansen blev genvalgt som
revisorsuppleant uden modkandidat.
Pkt. 8.
Der blev spurgt, om det var muligt, at fremstille et andelsbevis med lidt billeder lig folderen, det var
til en gave. Undertegnede lovede at undersøge det.
Referent Dirigent
Winnie Egalia Lykkesteen Jesper Gersholm