Græsningsforeningen Høje Møn forvarsler hermed sin ordinære Generalforsamling m.m. til afholdelse

fredag den 4. april kl. 19.00 i Foreningernes Hus på Lendemarke Gl. skole, Rødkildevej ved Stege

• Generalforsamling afholdes hvert år senest i maj måned.
• Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
• Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.
• Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden 3 uger før generalforsamlingen, og forslag skal udsendes sammen med indkaldelsen.
• Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.
• Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre andet begæres.
• Der tildeles én stemme pr. aktivt medlem.
• Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
• Passive medlemmer har ikke stemmeret.

Dagsorden for generalforsamlingen:

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent og referent
• Bestyrelsens beretning
• Godkendelse af det reviderede regnskab
• Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent
• Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
• Valg af revisor og revisorsuppleant
• Eventuelt

Så indsend eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen inden fredag den 14. marts 2014 til bestyrelsen.

Formand Ebbe Møller Olesen