Græsningsforeningen Høje Møn indkalder hermed sin ordinære Generalforsamling m.m. til afholdelse

Fredag den 5. april kl. 19.00 i Foreningernes Hus på Lendemarke gl. skole, Rødkildevej ved Stege

Dagsordenen for generalforsamlingen indeholder følgende punkter:

• Valg af dirigent og referent
• Bestyrelsens beretning
• Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
• Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent
• Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
- der er ikke indkommet forslag til behandling
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
• Valg af revisor og revisorsuppleant
• Eventuelt

I forbindelse med årets tema omkring foreningens kerneområder har vi inviteret Formand Niels Erik Nielsen og Sekretær og Kasserer Sonja Kofoed-Pihl fra Gallowayforeningen til at komme og fortælle lidt om deres arbejde i foreningen og om gallowaykvæget. Der vil i forbindelse med generalforsamlingen desuden være et traktement af bl.a. kød fra vores egne køer.

Formand Ebbe Møller Olesen

Årsregnskab for 2012 kan læses/hentes via link herunder:

Se årsregnskab her

Regnskabet for GHM for 2012 er godkendt af foreningens  valgte revisor: Lise Leth.